Forståelseshandicappede

Resumé

Personer med forståelseshandicap har behov for overskuelighed og tydelig skiltning.

Forståelseshandicappede

Gruppen omfatter psykisk udviklingshæmmede og personer med erhvervet hjerneskade, der alle kan have nedsat evne til at forstå, huske, læse og kommunikere.

Personer med forståelseshandicap kan have vanskeligt ved at tage vare på sig selv i uvante situationer, beherske angst og fobier samt knytte kontakter - og de kan blive forvirrede og miste orienteringen.

Der er i denne gruppe mennesker, som er læsesvage, eller som slet ikke kan læse. (Se også afsnittet om personer med læsevanskeligheder).

Mennesker med forståelseshandicap har ikke problemer med den fysiske tilgængelighed  bortset fra, at der kan være behov for plads til hjælper på f.eks. toilet. Dog kan selve kirkens og øvrige bygningers indretning, skiltning, manglende overskuelighed mv. være forstyrrende og forvirrende for denne gruppe.

 

Psykisk udviklingshæmmede

Psykisk udviklingshæmmede er en samlet betegnelse for en gruppe mennesker, der på grund af ændrede udviklingsbetingelser har en forsinket eller anderledes udvikling.

Nogle udviklingshæmmede har vanskeligheder med at lære sproget og med at forstå abstrakte begreber. De kan have vanskeligheder med motorik og kan være afvigende i den sociale udvikling. De kan også have koncentrations- eller taleproblemer og kan være følelsesmæssigt svingende.

Nogle udviklingshæmmede har følgesygdomme eller andre handicaps så som syns- eller hørenedsættelse, spasticitet, epilepsi eller en psykisk lidelse.

 

Personer med erhvervet hjerneskade

Denne gruppe omfatter fx afatikere, epileptikere og demente, mennesker, der har været ude for en ulykke, og mennesker, der er blevet hjerneskadede pga. sygdom som f.eks. blodprop eller hjerneblødning.

Hjerneskader udmønter sig på meget forskellig vis, afhængigt af hvilken hjernedel der er skadet. Det kan være de sproglige færdigheder, der er begrænsede - dvs. i forhold til at tale, skrive og læse og at kunne forstå, hvad andre siger. En hjerneskade kan også have indvirkning på koncentrationsevne, adfærd og personlighedsmæssige træk. Endelig kan en hjerneskade medføre en fysisk funktionsnedsættelse, f.eks. lammelse i dele af kroppen.

Demens betyder, at der er en række symptomer på svækkelse af hjernen, så som hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, nedsat orienteringsevne, nedsat evne til at tolke sanseindtryk og ændringer i humør og adfærd. Disse symptomer kan optræde ved f.eks. Alzheimers sygdom og ved andre sygdomme. Forekomsten af demens stiger med stigende alder.

Vær opmærksom på

For personer med forståelseshandicap bør menighedsrådene især være opmærksomme på følgende områder med hensyn til den fysiske tilgængelighed:

- bygningsindretning generelt

- indretning af kirkerum

- indretning af kirkegårde

Mere information

Videnscenter for Hjerneskade www.vfhj.dk

Videnscenter for Autisme www.autisme.dk