Indretning af kirkerum

Resumé

Det er væsentligt, at alle kirkegængere kan deltage i de kirkelige handlinger på lige fod. Udligning af trin, håndlister ved trin og trapper, plads til kørestolsbrugere inde i stolerækkerne samt teleslynge, der dækker hele kirkerummet, er derfor nogle af de afgørende forhold.

Uddrag af Bygningsreglementet BR10

Se afsnittet "Bygningsindretning generelt" samt afsnittet "Trapper, ramper, elevatorer, løfteplatforme og lifte".

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

Se afsnittet "Bygningsindretning generelt" samt afsnittet "Trapper, ramper, elevatorer, løfteplatforme og lifte".

Specifikke anbefalinger i kirkerum

For at sikre de bedst mulige forhold for alle brugere af kirken og lige adgang til deltagelse i gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger bør disse anbefalinger efterleves:

 

Adgangsveje i kirkerummet

 • Der bør sikres niveaufri adgang samt fri passage overalt i våbenhus, skib, sideskibe samt kor med knæfald. Dette betyder, at der ikke bør være højdeforskelle over 2,5 cm, og at den fri gangbredde min. bør være 1,3 m frem til siddepladser, knæfald og døbefont.  
 • Der bør sikres fornøden manøvre- og vendeplads på min. 1,5 x 1,5 m i umiddelbar tilknytning til disse steder.
 • Såfremt der er trin mellem kirkens rum, bør etablering af rampe overvejes af hensyn til kørestolsbrugere og rollatorbrugere. Ramper bør være faste, min. 1 m brede, med en max. hældning på 5 % (1:20). Alle ramper bør have hjulværn og håndlister i begge sider. Løse ramper kan ikke anbefales, da de kræver assistance ved udlægning og er vanskelige at håndtere, men er dette eneste løsning på etablering af niveaufri adgang, bør de udfærdiges med lavest mulige hældning og i overensstemmelse med kirkens udtryk og materialer. 
 • I stedet for rampe kan en løfteplatform installeres. Denne skal have rækværk og en bredde på mindst 0,9 m og en længde på mindst 1,4 m. Løftekapaciteten skal være mindst 300 kg.
 • Adgang til en løfteplatform skal have en fri bredde på mindst 0,8 m. Foran løfteplatformens begyndelse og afslutning skal der være et vandret manøvreareal på mindst 1,3 x 1,3 m, men helst 1,5 x 1,5 m.
 • En løfteplatform skal kunne aktiveres ved et let, vedvarende tryk på en betjeningsknap. Knappen skal sidde i en højde på 0,9 - 1,2 m over platformens bund og mindst 0,5 m fra hjørne. 
 • Alternativt kan overvejes en ændret indretning af kirken, således, at de kirkelige handlinger rettet direkte mod menigheden, såsom f.eks. nadver og dåb, finder sted i selve skibet. 
 • Uanset om eventuelle trin udlignes, er det for gangbesværede væsentligt, hvis der er 2 trin eller mere, at der er opsat gribeegnede håndlister/gelænder til at støtte sig ved evt. både på væg og ved selve trinene. Håndlisten bør af hensyn til både synshandicappede og gangbesværede føres mindst 30 cm forbi trinene.

 

Siddepladser i kirkerummet

 • Der skal etableres pladser for kørestolsbrugere.
 • Disse bør etableres inde i stole- eller bænkerækkerne, så kørestolsbrugere kan sidde sammen med familie og øvrige kirkegængere.
 • Hvor kirkerum er indrettet med bænkerækker i faste stole, evt. med døre, kan det overvejes at skabe mulighed for etablering af kørestolspladser ved at fjerne enkelte bænke. Løse stole, som let kan flyttes, kan i stedet opsættes i den faste stol. Det bør dog også sikres at der er fri passage på min. 0,8 m frem til kørestolspladsen mellem eventuelle gavle og for/bag øvrige bænke eller stole, at der er manøvre- og vendeplads på 1,5 x 1,5 m i umiddelbar tilknytning til pladsen, og at selve den fri plads ved siden af øvrige stole til kørestolsbrugeren måler min. 0,9 m i bredden og 1,5 m i længden.
 • Af hensyn til gangbesværedes mulighed for lettere at kunne sætte sig og rejse sig igen, bør kirkerummets faste stole- og bænkerækker indrettes eller suppleres med et antal stole eller bænke med siddehøjde på 45-48 cm og med ryg- og armlæn ca. 65 cm over gulv. Ryglæn bør vinkles 100 grader i forhold til sædet.

 

Teleslynge

 • For at hørehandicappede kan følge gudstjenesten og øvrige kirkelige handlinger, er det vigtigt, at teleslyngen dækker hele skibet, eventuelle sideskibe samt koret, så også handlinger som f.eks. nadver, bryllup og barnedåb kan følges overalt i kirken.
 • Det anbefales, at eventuelle personbårne mikrofoner suppleres med rummikrofoner til opfangning af musik og sang, så det er muligt at følge hele handlingen.
 • Teleslyngeanlæg bør kontrolleres af tekniker mindst hvert halve år, da kun en teknisk gennemgang kan fastslå, om anlægget virker efter hensigten.
 • Det er vigtigt af hensyn til brugerne, at der ved indgang til skibet er opsat tydeligt skilt med symbol for, at teleslynge forefindes.
 • Af hensyn til hørehæmmede og døve kan det endvidere overvejes, om der bør opsættes fladskærme til bl.a. visning af tekstversion af bønner, velsignelser og prædiken m.m. samt visning af handlinger for kirkegængere, der sidder i f.eks. sideskib uden udsyn til kor og prædikestol.
 • For yderligere information og retningslinier om teleslynge-, højtaler- og mikrofonanlæg henvises til "Vejledning om trådløse høreanlæg i kirker og menighedslokaler" samt til SBi-anvisning 230 om BR10.

 

Det anbefales også at læse afsnittet "Bygningsindretning generelt", hvor uddrag fra Bygningsreglement 2010 samt uddrag fra SBi-anvisning 230 om BR10 er samlet. Dette afsnit indeholder en grundig uddybning af indretningstiltag.

Også afsnittet "Trapper, ramper, elevatorer, løfteplatforme og lifte" giver nyttig information, hvis der er niveauforskelle i kirkerummet.

Principtegning

Klik på tegning for større billede

Eksempler

Henvisninger

 • "Bygningsreglement  2010 (BR10). Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kan hentes via www.ebst.dk.
 • ”SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010”, Statens Byggeforskningsinstitut, 2010. Kan købes på www.sbi.dk og læses gratis online på www.anvisninger.dk.
 •  "DS 3028:2001 Tilgængelighed for alle". Dansk Standard 2001. Kan købes hos www.ds.dk.
 • "Handicaptilgængelig udformning af konstruktioner og anlæg". Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen 2005, rev. af SBi 2007. Kan hentes hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) via www.sbi.dk.
 • "Vejledning for trådløse høreanlæg i kirker og menighedslokaler"