Anvendelsesområde

Denne anvisning er beregnet til brug ved udarbejdelse af udviklingsplaner og udførelse af forbedringer i Folkekirkens kirker, kirkelige bygninger og på kirkegårde samt ved nybyggeri, om- og tilbygninger og ved drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Anvisningen bygger på krav i Bygningsreglement 2010 (BR10) samt den tilhørende SBi-anvisning 230 om BR10, Dansk Standards håndbog ”DS 105 Udearealer for alle” og anbefalinger i Dansk Standard ”DS 3028:2001 Tilgængelighed for alle”. Derved tilgodeses krav fra 7 handicapgrupper samt ikke mindst mange børnefamilier og ældre:

  • Kørestolsbrugere
  • Gang- arm- og håndhandicappede
  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Personer med astma og allergi
  • Forståelseshandicappede
  • Personer med læsevanskeligheder

Bemærk, at enhver ændring, der foretages i en kirke ud over almindelig vedligeholdelse eller/og som medfører indgreb uanset størrelsesorden i bygning, inventar eller i jordlag på kirkegården eller i kirkens umiddelbare omgivelser, skal forelægges de kirkelige myndigheder til godkendelse.

Desuden skal Kulturarvstyrelsen inddrages ved enhver ændring i eventuelle fredede bygninger. 

Nybyggeri

Såfremt det drejer sig om nybyggeri og væsentlig ombygning (se nedenfor) af en kirke, kirkelig bygning eller etablering af ny kirkegård, skal Bygningsreglementets krav til offentligt tilgængeligt byggeri opfyldes.

Det anbefales endvidere, at kravene i ”SBi-anvisning 230 om BR10” og "DS 3028 Tilgængelighed for alle, kap. 4: bygninger, der er åbne for publikum" også følges for at sikre de bedst mulige tilgængelighedsforhold. Med hensyn til udformning af tilgængelige udearealer anbefales tillige at følge anvisninger i DS-håndbog 105 Udearealer for alle.

Hvis der desuden skal installeres brugerbetjente anlæg og konstruktioner - f.eks. elektroniske informationsstandere - bør man følge anvisningerne beskrevet i ”Handicaptilgængelig udformning af konstruktioner og anlæg” fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen, december 2007.

Ombygninger

Byggelovgivningen er pr. 1. januar 2005 ændret for alle ombygninger af offentligt tilgængeligt byggeri. Ved væsentlige ombygninger skal bygningsreglement 2010 følges, dog er der en undtagelsesbestemmelse:

Uddrag af bygningsreglementet BR10

Bestemmelse 3.1, stk. 2:

Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i dette kapitel, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen.

Vejledning:

Hvis bestemmelsen finder anvendelse, skal ombygningsarbejdet ske under størst mulig hensyntagen til personer, hvis bevægelses- og orienteringsevne er nedsat. Ombygningsarbejdet skal i øvrigt sikre hensigtsmæssig indretning under hensyn til brugen.

Anvendelse af bestemmelsen forudsætter desuden, at kommunalbestyrelsen foretager en særskilt vurdering af ombygningsprojektet, bygningens konstruktioner og andre byggetekniske forhold.

Kan kapitlets bestemmelser opfyldes uden indgribende ændringer i bebyggelsen, er betingelserne for brug af bestemmelsen ikke opfyldt.

Der henvises til "Bekendtgørelse nr. 1250 af 13. december 2004 om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri" samt til Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser".

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

Bygningsreglementet skal som udgangspunkt altid følges ved ombygninger. Der kan dog være bebyggelser, hvor det ikke er muligt at opfylde enkelte bestemmelser, uden samtidig at foretage gennemgribende ændringer af bygningen. I disse tilfælde kan kommunen efter en vurdering af det konkrete ombygningsprojekt tillade, at nogle bestemmelser ikke helt opfyldes. Det kræves dog, at hensigten i tilgængelighedsbestemmelserne følges i så høj grad som muligt, og at løsningen kan bruges i praksis. Bestemmelserne skal ikke bare frafaldes.

Eksempel: Hvis etablering af en rampe med korrekt hældning eller en elevator  størrelse som en type 2 kræver meget indgribende ændringer i en eksisterende bygning, fx flytning af bærende vægge, kan kommunen lempe på kravene Løsningen kan være en lidt stejlere rampe, henholdsvis en lidt mindre elevator. Det vil i hvert enkelt tilfælde kræve en vurdering af løsningen set i forhold til hvad der er anvendeligt for personer handicap. Se eksempler på løsningsforslag ved ombygninger.

Se desuden kap. 1.2, stk. 4, om fredede bygninger.

Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger

Vejledningen forklarer fx, at der altid skal skabes niveaufri adgang ved ombygning af offentligt tilgængeligt byggeri og byggeri til service og administration, alene hvis ombygningen kræver byggesagsbehandling. Økonomiske overslag mht de samlede omkostninger ved ombygningen kan også betyde, at kommunen kræver indretning af handicapegnede p-pladser, toiletter og evt. elevator.

Uddrag af bygningsreglementet BR10

Bestemmelse 1.2, stk. 4:

For bygningsfredede bygninger og bygninger, som er del af et fredet fortidsminde, kan der ske lempelser fra bestemmelserne i kap. 2-8, såfremt bestemmelserne skønnes at være uforenelige med frednings- og bevaringsværdierne.

Vejledning:

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen af, om der af frednings- og bevaringshensyn kan ske lempelser fra konkrete bestemmelser i kap. 2-8 være opmærksom på, om hensyn bag bestemmelsen kan opfyldes på andre måder. Dette gælder særligt i forhold til tilgængelighedsbestemmelserne i kap. 3.

Det skal af byggetilladelsen klart fremgå, hvor der er tale om lempelser.

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

For fredede bygninger gælder, at indvendige såvel som udvendige ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver forudgående tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen, se www.kulturarv.dk.

Drift og vedligeholdelse

Ved almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver bør denne anvisning også konsulteres. Derved kan de bedst egnede løsninger og produkter vælges og mulige tilgængelighedsmæssige barrierer undgås.

Mere information