Trapper, ramper, elevatorer, løfteplatforme og lifte

Resumé

I bygninger i flere planer (etager og forskudte planer) bør trin og trapper udlignes med ramper og elevatorer. Kun i eksisterende byggeri, hvor det ikke er muligt at etablere ramper eller elevator, kan løfteplatforme og trappelifte eventuelt anvendes til udligning af niveauforskelle.

Uddrag af Bygningsreglementet BR10

Bestemmelse 3.2.2, stk. 2:

Fælles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager. Eventuelle niveauspring og højdeforskelle skal udlignes med ramper. Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 (50 mm pr. m), og der skal være en vandret plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af rampen. Ramper, der udligner højdeforskelle på mere end 0,6 m, skal desuden forsynes med vandret repos for hver 0,6 m stigning. Ramper skal forsynes med håndlister. Ved ramper med en hældning på 1:25 (40 mm pr. m) eller mindre kan håndlister undlades.

Vejledning:

Bestemmelsen omfatter niveaufri adgang til elevatorer, beboelses- og erhvervsenheder samt fællesarealer, herunder udendørs opholdsarealer på etagerne.

I forbindelse med eventuelle niveauspring og højdeforskelle inden for offentligt tilgængelige enheder bør disse udlignes med ramper, lifte eller lignende.

Altaner betragtes som en selvstændig enhed. Fritaget for kravet er terrasser på bygningens tag, såfremt der ikke er adgang hertil med elevator.

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

Ramper

Begrebet enheder

Bestemmelsens formål er at give alle mulighed for at bevæge sig rundt til alle enheder på en etage uden at møde trin. Kun ramper og elevatorer må anvendes. I offentligt tilgængeligt byggeri og byggeri til kontor og administration er en enhed oftest det samme som et rum, og denne type byggeri består derfor af mange enkelte enheder, som der skal være adgang til uden trin. For boliger er det anderledes; her betragtes den enkelte bolig som kun en enkelt enhed, selv om den består af flere rum. Altaner regnes dog som selvstændige enheder i begge tilfælde, og man skal derfor være opmærksom på, at der skal være niveaufri adgang fra de fælles adgangsveje og frem til altanen.

Reglementet åbner mulighed for at anvende løfteplatforme og trappelifte i nybyggeri indenfor en enkelt enhed, f.eks. i et rum med 2 forskudte plan, og ikke frem til andre enheder. Det kan evt. lempes ved ombygning, hvis det ellers vil kræve indgribende ændringer, fx flytning af bærende vægge. Niveauspring inden for de enkelte enheder bør dog også udlignes med ramper, da de generelt kan bruges af flere mennesker med handicap end løfteplatforme og trappelifte kan.

Ramper i en fælles adgangsvej skal som hovedregel forsynes med håndlister, der er nemme at gribe om og støtte sig til. Kap. 3.2.3 stk. 1 åbner dog mulighed for at undvære håndlister, hvis rampen har værn, så der ikke er fare for fald til siderne, og når rampehældningen ikke overstiger 1:20 (50 mm pr. m). Stejlere ramper, som evt. kan være en løsning ved ombygninger, skal altid have håndlister i begge sider. Se SBi-tjekliste for ramper.

 

Løfteplatforme

Løfteplatforme er ikke tilladt til niveaufri adgang i fælles adgangsveje, men kan bruges inden for en enkelt enhed eller ved ombygninger, hvor ramper ikke kan indbygges uden indgribende ændringer. En god løsning en lodretkørende løfteplatform med automatiske døre, idet den minder om en elevator med lukkede sider. Den kræver dog, at brugeren konstant kan trykke på etageknappen medens platformen kører, og dette kan være meget vanskeligt for fx personer med spastiske bevægelser. En løftekapacitet på mindst 300 kg anbefales, så en person i en tung el-kørestol kan løftes. Hvis en hjælper også skal med i platformen skal løftekapaciteten være højere, f.eks. 450 kg. Ladstørrelsen bør minimum være 0,9 m bred og 1,4 m lang. Der bør desuden være et manøvreareal på mindst 1,5 x 1,5 m før og efter løfteplatformen. Løfteplatformen bør have betjening som beskrevet i DSF/prEN 81-41 (Dansk Standard, 2009). Se i øvrigt SBi-tjekliste om løfteplatforme mht. betjening osv.

 

Trappelifte

Trappelifte, som følger trappeløbet på skrå, er underlagt samme begrænsninger i bygningsreglementet som løfteplatforme. De bør kun anvendes ved ombygninger, når det ikke er muligt at indbygge ramper, elevatorer og løfteplatforme, da trappelifte typisk er åbne, mindre i ladstørrelse og ikke giver samme sikkerhed under kørsel. De kan derfor ikke bruges af lige så mange mennesker med handicap. Trappelifte bør have betjening iht. til DS/EN 81-40 (Dansk Standard, 2008e), dog skal det bemærkes, at ladstørrelse og løftekapacitet ikke er tilstrækkelig i denne standard. Løftekapaciteten bør være mindst 300 kg, og ladstørrelsen være mindst 0,8 × 1,3 meter. Der bør være et manøvreareal på mindst 1,5 × 1,5 meter før og efter trappeliften. Se også SBi tjekliste for løfteplatforme og trappelifte. 

Uddrag af Bygningsreglementet BR10

Bestemmelse 3.2.2, stk. 3:

Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og lofthøjde efter den tilsigtede brug.

Vejledning:

Kravet kan opfyldes ved, at trappens fri bredde er mindst 1,0 m og den fri lofthøjde er mindst 2,1 m.

Hvis der kun er få brugere - som fx i tofamiliehuse - kan kravet opfyldes med en fri bredde på mindst 0,9 m. Hvis der er mange brugere bør bredden forøges tilsvarende.

Højden måles over ganglinjen.

Den fri bredde måles vandret mellem håndlisterne eller - hvor der kun er håndliste i den ene side - mellem væg, spindel eller lignende og håndliste.

Bestemmelse 3.2.2, stk. 4:

Trapper i fælles adgangsveje skal have en hældning (grund og stigning), der gør dem lette og sikre at gå på. Trappers stigning må ikke være større end 180 mm. På ligeløbstrapper og kvart- og halvsvingstrapper må grunden ikke være mindre end 280 mm - i beboelsesbygninger dog mindst 250 mm. På spindel- og vindeltrapper må grunden ikke være mindre end 200 mm.

Vejledning:

Trapper med lavere hældning (lavere stigning og dybere grund,) end de angivne krav, er lettere og mere sikre at gå på.  Grunden måles i ganglinjen midt i trappens fri bredde, dog højst 0,5 m fra den indre håndliste.

Trapper bør forsynes med stødtrin og det yderste af trinfladen samt trinforkant bør markeres med kontrastfarve.

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

Trapper anbefales udført med ens grund og stigning over hele forløbet. Varierende størrelser kan betyde øget faldrisiko. Trinflader bør være vandrette og skridhæmmende. Som hovedregel er ligeløbstrapper sikrere end kvart- og halvsvingstrapper.

Hvis der er mange brugere, fx i erhvervsvirksomheder, offentlige bygninger og institutioner, bør trappens hældning være mindre end bestemmelsen ovenfor angiver. Særligt bør trappens grund forøges til mindst 300 mm for at formindske sandsynligheden for at falde på vej ned ad en trappe. Anvendes håndreglen for en bekvem indendørstrappe: 1 trinflade (grund) + 2 trinhøjder (stigning) = 610 - 630 mm, kan fx en trinflade (grund) på 320 mm og en trinhøjde (stigning) på 150 mm anbefales.

 

Stødtrin og markering

Risikoen for at snuble kan nedsættes, når trapper forsynes med stødtrin uden fremspring, og forkanterne afmærkes med et materiale, der står i tydelig visuel kontrast til trinfladerne. Forsøg har vist, at fx 5 cm brede bånd med en forskel i lysreflektans på 60 eller mere i forhold til trinfladen kan anvendes. En forskel i lyshed på 0,75 efter NCS-skalaen kan også bruges som vejledende værdi.

Det anbefales at der ovenfor trapper i fælles adgangsveje udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde, på samme måde som for udendørs trapper. Se Kap. 2.6.3. stk. 3.

Uddrag af Bygningsreglementet BR10

Bestemmelse 3.2.2, stk. 5:

I bygninger med 3 etager og derover skal installeres mindst én elevator, der kan betjene hver etage, herunder eventuel udnyttet tagetage og kælder. Enfamiliehuse er undtaget fra bestemmelsen.

Vejledning:

En bygning med stueplan, 1. og 2. sal regnes for en bygning med 3 etager. Kælder medregnes i denne sammenhæng ikke ved opgørelse af etageantallet.

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

I nybyggerier bør elevatorer placeres centralt for bygningens væsentligste funktioner, så der opnås korte transporttider og enkle transportveje til elevatorerne. Elevatorernes kapacitet og antal bør afpasses behovet i bygningen.

Uddrag af Bygningsreglementet BR10

Bestemmelse 3.2.2, stk. 6:

I bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst én elevator have størrelse og udføres som en type 2 elevator i overensstemmelse med DS/EN 81-70: Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for passager- og godselevatorer - Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap.

Vejledning:

Bestemmelsen gælder i hver opgang for bygninger med flere opgange.
Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v.
Ved ombygning kan der anvendes mindre elevatorer end de angivne, herunder minielevatorer, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen, jf. Kap. 3.1, stk. 2.
Opmærksomheden henledes på kap. 8 om installation af elevatoranlæg.

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

Størrelse af elevator

Vær opmærksom på, at løfteplatforme, trappeløbselevatorer eller trappelifte ikke forstås som elevatorer, da de ikke opfylder kravene til personsikkerhed i Arbejdstilsynets bekendtgørelse. Kravene betyder også, at en elevatorskakt kan komme til at rage op over en bygnings tag, ligesom der skal etableres en grube under skakten.

 • En type 2 elevator måler indvendigt mindst 1,4 m i dybden og mindst 1,1 m i bredden, og har en dør på mindst 0,8 m anbragt i en kort side.
 • Elevatorer, der skal kunne medbringe personer med større kørestole, skal være dybere, mindst 1,7 m, og have en passagebredde på mindst 0,9 m.
 • Elevatorer, der skal kunne medbringe en ambulancebåre, skal have en dybde på mindst 2,1 m med døråbning i elevatorens smalle side.
 • Elevatorer med døre i to tilstødende sider bør have et indvendigt mål på min 1,8 m x 1,8 m, hvis fx el-kørestolsbrugere skal kunne komme ind og ud. Det vil kræve en 90 graders vending inde i elevatoren. Det nødvendige indre elevatormål afhænger af dørenes placering og bredde.

 

Plads foran elevatorer

Foran elevatordøre skal der være et vendeareal på mindst 1,3 m x 1,3 m. Et vendeareal på 1,5 x 1,5 m anbefales dog, da det muliggør, at de fleste personer i kørestol kan vende foran elevatoren. Er der en nedadgående trappe ud for elevatordøren, bør afstanden til den være min. 2,0 m, da kørestolsbrugere oftest må bakke ud af elevatoren og derfor risikerer at køre ud over trappekanten, hvis afstanden er mindre.

 

Betjening

Betjeningen af elevatorer skal udformes i henhold til standarden DS/EN 81-70 (Dansk Standard, 2009f). Det betyder bl.a. at betjeningsknapper skal være følbare, at tal og bogstaver for etager skal kunne ses og føles, at det kan høres og føles, når knapper aktiveres, og at en stemme oplyser hvilken etage, der stoppes på. Standarden fortæller også, at etageknapper og anden betjening indvendigt skal sidde i højden 0,9 – 1,2 m samt i en afstand fra indvendige hjørner på mindst 0,4 m.

Uddrag af Bygningsreglementet BR10

Bestemmelse 3.2.3, stk. 1:

Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.

Vejledning:

Kravet kan opfyldes ved, at opsætte håndlister i begge sider af trapper. Smalle trapper kan forsynes med håndliste i kun én side, når afstanden mellem håndlisten og væg, spindel eller lignende er mindre end 1,1 m. Ramper med en hældning mellem 1:20 - 1:25 kan i stedet for håndlister forsynes med værn uden fare for fald til siderne. Brede trapper og ramper bør opdeles med håndlister med en afstand på højst 2 m.

Højden på værn eller rækværk bør være mindst 1,0 m. Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst 0,8 m og over trappereposer mindst 0,9 m. Ved trapper med bredere lysning end 0,3 m, altangange og luftsluser bør højden af værnet forøges passende, dog til mindst 1,2 m.

Håndlister bør føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret. Det nederste af trappen bør afskærmes med værn, så en fri højde på 2,2 m opnås.

Højden af værn og håndlister måles over trinforkanter og ramper.

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

Håndlister skal, iht. kap. 3.2.2 stk. 2, som hovedregel opsættes langs ramper. Nærværende bestemmelse giver dog mulighed for at undlade disse, hvor der i stedet findes værn uden fare for fald til siderne.

Håndlister kan gøres nemme at gribe om og holde fast i ved:

 • at have et cirkulært, ovalt eller afrundet tværsnit på 40 til 50 mm i diameter 
 • at have en afstand til væg og understøtning på mindst 50 mm
 • at føres min. 0,3 m forbi start og slutning på trapper og ramper og afsluttes vandret
 • at føres ubrudt hen over reposer
 • at være placeret i højden 0,8-1,0 m.

 

Afskærmning af fritstående trapper

Af sikkerhedshensyn bør undersiden af fritstående trapper afskærmes, så uopmærksomme personer og synshandicappede ikke støder hovedet mod trappen.

 

Højde af værn

Vær opmærksom på, at trapper, hvor der er mere end 0,3 m fri lysning til en af siderne, skal have værn i mindst 1,2 m højde, men at der stadig skal findes håndlister i en højde, som gør dem nemme at gribe om og holde fast i, som hovedregel 0,8-1,0 m over trinforkanterne. Altaner anbefales forsynet med værn med samme højde som krævet ved altangange, dvs. mindst 1,2 m.

Uddrag af Bygningsreglementet BR10

Bestemmelse 3.2.3, stk. 2:

Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, så personer sikres på betryggende måde. Værn udført af glas skal udføres i henhold til bestemmelserne i kap. 4 Konstruktioner.

Vejledning:

Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herunder lodrette og vandrette, skal være udformet, så de ikke giver anledning til personskader.

Der skal i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem.

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

For at sikre børn mod at komme i klemme, bør åbninger i værn og rækværk dimensioneres, så en barnekrop ikke kan presses igennem. Dette kan afprøves som i DS/EN 1176 (Dansk Standard, 2008-2009), hvor en stump kile på 89 × 140 mm forsøges trykket gennem åbningerne. Ved et tryk på op til 222 N må kilen ikke passere helt igennem. For eksempel bør lodrette balustre anbringes mindre end 89 mm fra hinanden og være stive nok til at bestå ovennævnte prøve.

Åbninger mellem trappetrin bør sikres på samme måde.

Værn bør desuden udføres, så det er svært for børn at kravle op på dem, fx ved at anvende lodrette balustre eller lukkede værn.

Øvrige anbefalinger

 • Trapper bør udføres mindst 1,5 m brede målt mellem håndlisterne.
 • Håndlister bør i hver ende på undersiden forsynes med fingervenlig taktil oplysning om etage nr. og lignende.
 • Rampers bredde bør være mindst 1,5 m. På korte strækninger uden knæk kan accepteres en bredde på mindst 1,0 m.
 • Elevatorer skal iht. DS/EN 81-70 have håndliste, 0,9 m over gulv på minimum den ene side.
 • Tilkaldeknapper udvendigt skal ifg. DS/EN 81-70 sidde i højden 0,9 - 1,1 m samt i en afstand fra indvendige hjørner på mindst 0,5 m.
 • Elevatorstole bør forsynes med klapsæde 0,5 m over gulv.
 • Elevatordøre bør markeres med en farve i kontrast til omgivelsernes farve.
 • Større mål på lad af løfteplatforme end de ovenfor beskrevne kan være nødvendig, eksempelvis af hensyn til brug af el-scooter.
 • Trappelifte skal kunne slås op langs væg, således at flugtvej holdes åben, når liften ikke benyttes. I nedslået tilstand kræver brandmyndighederne, at der skal være mindst 0,5 m fri passage på trappen.

Ombygning

I forbindelse med alle ombygninger i offentligt tilgængeligt byggeri skal der ifølge "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelserne" (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008), etableres elevator i bygninger med to etager eller mere over stueplan (f.eks. stue, 1. og 2. sal). Kravet gælder såfremt udgifterne til handicapparkeringspladser, handicaptoilet og elevator ikke overstiger 9 % af de samlede ombygningsomkostninger.  

Hvis en bygning kun er på to etager (f.eks. stue og 1. sal eller 2 forskudte planer), er der ikke lovmæssigt krav om etablering af elevator mellem etagerne. Ud fra servicemæssige og funktionelle krav bør det dog ved en eventuel ombygning indgå i overvejelserne at etablere niveaufri adgang mellem etagerne, helst ved etablering af elevator eller til nød via en løfteplatform og sidste alternativ via trappelift. 

Principtegning af trappe

Klik på tegning for større billede

Principtegning af rampe

Klik på tegning for større billede

Principtegning af elevator

Klik på tegning for større billede

Principtegning af løfteplatform

Klik på tegning for større billede

Principtegning af trappelift

Klik på tegning for større billede

Eksempler

Henvisninger

 • "Bygningsreglement 2010" (BR10). Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kan hentes via www.ebst.dk.
 • "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelserne". Erhvervs- og Byggestyrelsen 2008. Kan hentes via www.ebst.dk.
 • ”SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010”, Statens Byggeforskningsinstitut, 2010. Kan købes på www.sbi.dk og læses gratis online på www.anvisninger.dk.
 • "Tilgængelighed i detaljen, hæfte 1-5." Dansk Blindesamfund 2004. Kan hentes via www.dkblind.dk
 • "DS 3028:2001 Tilgængelighed for alle". Dansk Standard 2001. Kan købes hos www.ds.dk.
 • "DS/EN 81-70: Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for passager- og godselevatorer - Del 70 Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap". Dansk Standard 2003. Kan købes hos www.ds.dk.
 • DS/EN 81-40: Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder". Dansk Standard 2008.
 • DSF/prEN 81-41: ”Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 41: Vertikale løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder". Dansk Standard 2009.