Parkering

Resumé

Ved nybygning og ombygning (se længere nede på siden) af offentlige bygninger skal der etableres handicapparkeringspladser. Disse bør ligge tæt på bygningen, være afmærket og have fast, jævn belægning. Ved kirkegårde bør der også etableres afmærkede handicapparkeringspladser tæt på indgangen.

Uddrag af Bygningsreglementet BR10

Bestemmelse 2.6.2, stk. 3:

Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer med handicap. Kravet omfatter ikke fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse i sommerhusområder.

Vejledning:

Handicapparkeringspladser har et brugsareal på 3,5 x 5 m og bør placeres så nær indgangen som muligt og være med fast jævn belægning. Mindst én handicapparkeringsplads bør have et brugsareal på 4,5 x 8 m af hensyn til minibusser med lift bag på. Hvis der er niveauspring i adgangen fra parkeringsareal til andet areal, bør disse være højst 2,5 cm.

DS-håndbog 105 "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden" indeholder anvisninger på udformning af det fysiske miljø med henblik på at give handicappede større uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed. Der henvises endvidere til "Færdselsarealer for alle" fra Vejdirektoratet.

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

Parkeringspladser for personer med handicap bør placeres, så der er let og kortest mulig adgang til bygningen. Der skelnes mellem to typer handicapparkering – én til almindelige personbiler og én type til kassebiler eller minibusser.

Tabellen nedenfor viser, hvor mange pladser til handicapparkering til hhv. almindelige biler og kassebiler, der anbefales i forhold til parkeringsanlæggets størrelse.

 

Tabel 2.6.2.3. Antal parkeringspladser til personer med handicap.

Parkerings­anlæggets

størrelse

Handicappladser til alm.

biler (3,5 x 5,0 m)

Handicappladser til

kassebiler (4,5 x 8,0 m)

1-9

 

1

10-25

1

1

26-50

1

2

51-75

2

2

OBS Tabellen er et uddrag, hvor kun små p-pladser er medtaget. 

Uddybning og øvrige anbefalinger

 • Parkeringspladserne bør anlægges på en plan og fast flade med en maksimal hældning på 1:40 (2,5 %).
 • Parkering for invalidebiler bør indrettes så nær hovedindgangen som muligt. Den maksimale afstand bør ikke overstige 30-50 m.
 • Der skal være adgang uden niveauspring fra parkeringsplads til gangareal og indgangsparti. Dette betyder, at kantsten mellem parkeringsareal og gangbane skal være udlignede, så højdeforskellen er max. 2,5 cm.
 • Hvis belægning på p-pladsen udføres af chaussésten m.m., bør der etableres gangarealer omkring selve parkeringsarealet med plan og jævn overflade f.eks. af borduresten i baner i mindst 0,8 m bredde.
 • Pladserne kan etableres, så de grænser op til gang- og opholdsarealer, der kan benyttes ved ind- og udstigning. Herved kan en bredde på 2,50 m accepteres, såfremt gangarealet er mindst 1,0 m bredt.
 • Ved frontal parkering op mod en fortovskant eller vinkelret på et gangareal bør det ved hjælp af markering i belægningen på gangarealet varsles, at eventuelle parkerede biler kan rage ind over dette (af hensyn til synshandicappede).
 • Parkeringspladserne afmærkes efter de regler, der er anført i vejreglerne for afmærkning med færdselstavler under tavle E33, Parkering, og E23, Vejledning for invalide, samt vejreglerne for afmærkning på kørebanen under symbol V23, Invalidesymbol.

 

For yderligere information om handicapparkering henvises til SBi tjekliste om parkeringspladser.

Ombygning

I forbindelse med alle ombygninger i offentligt tilgængeligt byggeri skal der ifølge "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelserne" (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008), etableres et passende antal afmærkede parkeringspladser reserveret til biler for handicappede. Kravet gælder hvis dette og evt. etablering af handicaptoilet kan udføres indenfor en maksimalgrænse på 9 % af de samlede ombygningsomkostninger.

Principtegninger

Indretning af handicapparkeringspladser til personbil og kassebil - klik på tegning for større billede

Eksempler

Henvisninger

 • "Bygningsreglement 2010 (BR10). Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kan hentes via www.ebst.dk.
 • "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelserne". Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008. Kan hentes via www.ebst.dk.
 • "SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010”, Statens Byggeforskningsinstitut, 2010. Kan købes på www.sbi.dk og læses gratis online på www.anvisninger.dk.
 • "DS 3028:2001 Tilgængelighed for alle", Dansk Standard 2001. Kan købes hos www.ds.dk.
 • "DS-Håndbog 105 Udearealer for alle", Dansk Standard 1995. Kan købes hos www.ds.dk.